PERKHIDMATAN

SENARAI PERKHIDMATAN JABATAN

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH 

Unit Pembangunan Tanah dan Pelupusan 

 • Menguruskan Permohonan Pecah Sempadan.
 • Menguruskan Permohonan Pecah Sempadan dan Tukar Syarat Tanah.
 • Menguruskan Permohonan Pecah Sempadan dan dan Tukar Syarat Melalui Serahan dan Berimilik Semula 12D.
 • Menguruskan Ulasan Pelan Bangunan.
 • Menguruskan Permohonan Penyerahan Balik Tanah Sebahagian Sahaja ( Sek.200 KTN 1965).
 • Menguruskan Permohonan Hak Lalu Lalang.
 • Menjalankan Tugas Sebagai Majistret Kelas II Mentadbir Urusan di bawah Kuasa Mengikut Criminal Procedure Code
 • Menguruskan Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS).
 • Menguruskan Permohonan Tanah Kerajaan (Individu).
 • Menyediakan Permohonan Tanah Kerajaan (Agensi dan Syarikat).
 • Menguruskan Proses Tindakan Kerja Permohonan Tanah Kerajaan Individu/Syarikat/Pajakan Luput.

Unit Pendaftaran 

 • Menguruskan Permohonan Pembahagian Harta Pusaka Kecil.
 • Menguruskan Permohonan Taksiran Pindahmilik.
 • Menguruskan Permohonan Pembatalan Setem Hasil.
 • Menguruskan Permohonan Perintah Jual.
 • Menguruskan Pendaftaran Perintah Pusaka Kecil.
 • Menguruskan Permohonan Hakmilik Pendua/Hilang/Rosak.
 • Menguruskan Perubahan Data Hakmilik.
 • Menguruskan Proses Pusaka Kecil.
 • Menguruskan Perserahan Suratcara Pendaftaran di Kaunter.
 • Menyediakan Pendaftaran Dokumen Suratcara.
 • Menguruskan Urusan Bayaran dan Kewangan Pendaftaran.
 • Menguruskan Perserahan Suratcara Pendaftaran di Kaunter.
 • Menguruskan Pendaftaran Dokumen Suratcara.
 • Menguruskan Bayaran dan Kewangan Pendaftaran.

Unit Hasil / Penguatkuasa

 • Menguruskan Bayaran Cukai Tanah.
 • Menguruskan Penerimaan Wang Tunai, Cek Bank dan Kad Kredit.
 • Menguruskan Penyediaan Slip Bank dan Penyata Pemungut.
 • Menguruskan Penyediaan Penyata Kutipan Harian.
 • Menguruskan Pengeluaran Surat Peringatan.
 • Menguruskan Bil-Bil Cukai Yang Dibayar Melalui Pos dan Cek.
 • Menguruskan Kemasukan Data Penyata Pemungut Dalam Sistem SPEKS.
 • Menguruskan Kutipan Cukai Tanah.
 • Menyediakan Penyediaan Akaun Hasil.
 • Menguruskan Penyediaan Laporan Penyesuaian Harian, Mingguan dan Bulanan.
 • Menguruskan Penyediaan Kemasukan Data Penyata Pemungut ke Dalam SPEKS.
 • Menguruskan  Penyediaan Penyata Penyesuaian Bulanan Hasil.
 • Menguruskan Penyediaan Laporan Kira-Kira Tunai Untuk Unit Audit.
 • Menguruskan Penyediaan Baucar Jurnal.
 • Menguruskan Kutipan Luar Pejabat.
 • Menguruskan Kemasukan Kutipan Hasil ke Bank.
 • Menguruskan Penyediaan Anggaran Hasil Tahunan.
 • Menguruskan Tugas Diberimilik, Pecah Sempadan dan Tukar SyaratTanaman.
 • Menguruskan Penyeliaan Penghantaran Notis 6A, 8A dan Surat Peringatan.
 • Menguruskan Penyediaan Kertas-Kertas Pertimbangan Kes-Kes Rayuan Cukai Tanah ke MMKN.
 • Menguruskan Penyeluaran Borang 6A.
 • Menguruskan Pengeluaran Borang 8A.
 • Menguruskan Pengeluaran Surat Peringatan.
 • Menguruskan Kemasukan Resit Bayaran KEW.38.
 • Menguruskan Penerimaan dan Penghantaran Notis – Notis.
 • Menguruskan Pengrekodan Bil Bayaran Deposit.

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Unit Pembangunan Masyarakat / Fizikal 

 • Menguruskan Aktiviti Penyediaan dan Perancangan Projek.
 • Menguruskan Aktiviti Perlaksanaan dan Perancangan Projek-projek Kecil Pejabat Daerah (Bawah RM 10,000.00)
 • Menguruskan Aktiviti Perlaksanaan Projek-projek Kecil (Sebutharga).
 • Menguruskan Aktiviti Perlaksanaan Projek-projek Kecil (Bekalan/Penyediaan Pesanan Pembelian Tempatan).
 • Menguruskan Aktiviti Projek Pejabat Daerah (Tahunan).
 • Menguruskan Aktiviti Projek Pejabat Daerah (Bulanan).
 • Menjadi Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Daerah.
 • Menguruskan Pembayaran Elaun JKKK.
 • Menguruskan Aktiviti Pengumpulan Maklumat Untuk Profil Daerah.
 • Menguruskan Aktiviti Penyampaian Maklumat dan Dasar-dasar Kerajaan.

 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 

 • Menguruskan Pengesahan Jawatan /Perlanjutan/Kemasukan Pencen.
 • Menguruskan Proses Kelulusan Tanggung Kerja.
 • Menguruskan Proses Persediaan Kertas Pencen.
 • Menguruskan Prestasi Tahunan.
 • Menguruskan Permohonan Cuti.
 • Menguruskan Proses Permohonan Gantian Cuti Rehat.
 • Menguruskan Kad Perakam Waktu.
 • Menguruskan Majlis-Majlis Rasmi Pegawai Daerah.
 • Menguruskan Penyelenggaraan Stor Jabatan.
 • Menguruskan Pembayaran Gaji.
 • Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan.
 • Menguruskan Pembayaran Pelbagai.
 • Menguruskan Pelantikan dan Persaraan Sidang.
 • Menguruskan Pembayaran Elaun Sidang dan Tok Batin
 • Menguruskan Lesen Minuman Keras.
 • Menguruskan Permohonan Menduduki Rumah Kerajaan.
 • Menguruskan Daftar Pemilih. Pilihanraya/Pilihanraya Kecil.
 • Menguruskan Semakan Daftar Pemilihan.
 • Menguruskan Bancian Penduduk.  

BAHAGIAN PERUNDANGAN 

 • Membuat semakan / pindaan perundangan – KTN, Enakmen Rizab Melayu, Melaka Land Rules, Akta Hakmilik Strata.
 • Memberi pandangan perundangan – KTN, Akta Pengambilan Tanah,Enakmen Rizab Melayu, Akta Hakmilik Strata, Power of Attorney Act,  Probat and Administration Act, Companies Act, Rules of The High Court.
 • Menyelesaikan masalah yang dibangkitkan oleh: Pejabat Tanah daerah, Jabatan-jabatan lain, bahagian dalaman PTG (Pendaftaran,Pembangunan, Pengambilan Balik Tanah, Penguatkuasaan), Orang awam.
 • Menyediakan maklumbalas kepada Penasihat Undang-undang Negeri – Penipuan hakmilik, Pengambilan tanah / bantahan, Pendaftaran urusan,Pencerobohan tanah kerajaan, Curi bahan batuan, Strata dan lain-lain.
PERKHIDMATAN      Pembayaran Cukai Tanah Online- Melakapay    Permohonan Lesen Arak    Jadual Van Bergerak Kutipan Hasil    Sistem Online 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 21-12-2023 :: 05:18 PM