PROFIL KORPORAT  MENGENAI PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH (PDTMT)  BAHAGIAN & UNIT

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

 1. Permohonan penyerahan balik dan pembermilikan semula tanah.
 2. Permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat tanah.
 3. Permohonan ubah syarat, pecah sempadan/bahagian tanah.
 4. Permohonan penyatuan tanah.
 5. Memproses permohonan penukaran jenis penggunaan tanah dari pertanian kepada industri.
 6. Pemberian milik tanah di bawah akta tanah.
 7. Memproses permohonan pecah sempadan/bahagian,pemberian milik tanah dan penyerahan semula untuk tujuan membangunkan tanah di atas tanah milik.

UNIT PELUPUSAN TANAH

 1. Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/swasta, Jabatan Kerajaan yang kurang dari 10 ekar.
 2. Permohonan tanah besar-besaran berkelompok.
 3. Permohonan untuk Lesen Pendudukan Sementara (LPS).
 4. Permohonan untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) dan Pajakan Lombong (SL/PL).
 5. Permohonan tanah di bawah dasar penswastaan.
 6. Permohonan rayuan pengurangan premium.
 7. Permohonan pecah bahagian bangunan dan pendaftaran hakmilik strata.

UNIT HASIL

 1. Kutipan hasil tanah semasa
 2. Kutipan tunggakan hasil tanah
 3. Lesen dan permit
 4. Pungutan sewa rumah awam

UNIT PENDAFTARAN

 1. Mendaftar urusniaga.
 2. Mendaftar bukan urusniaga.
 3. Pendaftaran Hakmilik Sementara.
 4. Pendaftaran Hakmilik Kekal.
 5. Membuat catatan pada hakmilik daftar (DHDK).
 6. Permohonan perintah jual.

 
UNIT PENGUATKUASAAN & TEKNIKAL

 1. Siasatan dan penyediaan laporan tanah.
 2. Penyediaan permintaan ukur.
 3. Mendaftarkan nombor P.T.
 4. Penguatkuasaan berjadual.
 5. Penyelesaian Pelan Akui.

   

Bahagian & Unit      Bahagian Khidmat Pengurusan    Bahagian Pembangunan Daerah 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 17-05-2016 :: 01:18 PM